ദൈർഘ്യ രേഖയിലേക്ക് മുറിക്കുന്നു

p0

1. 2019 ൽ അർജന്റീന.
കട്ട്-ടു-നീളം, 1500x6 മിമി.